مقالات

1395-9-21

نویسنده : تیم تولید محتوا B2BNET

بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوری که اساساً شرکت های مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است.مدیریت مبادله توسط منفعت شخصی، سود اجتماعی و یا هر دو حمایت می شود و موفقیت یک روش بلندمدت، به رضایت متقابل عرضه کننده و مصرف کننده بستگی دارد. به عبارتی، می توان گفت که برآوردن خواست های محیطی و اجتماعی گردشگر به همان اندازه اهمیت دارد که جلب رضایت او. آنها دیگر نمی توانند نسبت به ویژگی های یکدیگر بی تفاوت باشند.

بازاریابی گردشگری

محیط بازاریابی گردشگری
محیط بازاریابی مجموعه عوامل و نیروهایی است که بر قابلیت یک شرکت در تامین و ارائه کالا و خدمات به مشتری تاثیر می گذارند. محیط بازاریابی شامل دو محیط خرد و کلان می شود. محیط خرد شامل شرایطی است که بر محیط های فعلی حاکم است. سازمان گردشگری تا حدودی بر این گونه عوامل و از جمله بر رابطه این سازمان با شرکت های دیگر تامین و توزیع خدمات مسافرتی تاثیر می گذارند.مثلاً شرکت های مسافرتی رابطه نزدیکی با هتل ها و خطوط هواپیمایی دارند.محیط کلان  به مجموعه گسترده تر از عواملی مرتبط می شود که تا حدود زیادی بر کل فرایند صنعت گردشگری تاثیر می گذارند.این عوامل دارای طبیعتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه هستند و شرایطی همچون افزایش میزان تقاضا برای مسافرت به اروپا و نیز مخاطراتی چون ایجاد ناآرامی سیاسی در خاورمیانه را ایجاد می کند.برخی ازعوامل محیطی خرد و کلان مورد توجه در بازاریابی گردشگری در زیر آمده است:
1.
محیط سیاسی: سود دولت در تجارت آزاد و تبادل گردشگر، مشارکت دولتی و بین الدولی در اصول و قوانین (خطوط هواپیمایی بین المللی و غیره)
2.
محیط اقتصادی: رشد نظام های اقتصادی، تغییر الگوهای مصرف خارج وتفرج و گردش، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در گردشگری
3. محیط فرهنگی اجتماعی:  تغییر الگوهای ارزش فرهنگی، تقسیم بندی جوامع به گروه های فرعی فرهنگی
4. محیط تکنولوژیک:  افزایش سرعت تغییر تکنولوژیک، قابلیت دسترسی و پخش سریع فناوری در کشورهای غربی
5. محیط اکولوژیک : افزایش آگاهی مشتری و دولت نسبت به مسایل اکولوژیک از قبیل آلودگی و کاهش منابع
6. جمعیت: رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کاهش میزان زاد و ولد در نظام های اقتصادی غرب، مسافرت به شهرها درکشورهای در حال توسعه و فرایند برعکس در کشورهای پیشرفته

 

آمیخته بازاریابی گردشگری

استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهیت خدمات تأکید می کند . بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاریابی و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگری عمل می کنند. در بازاریابی گردشگری ، بازاریاب باید دو بعد را در نظر داشته باشد در وهله اول رضایت ساکنان محلی از کسب سود از جریان گردشگری و در بعد دوم حاصل شدن رضایت از تجربه گردشگری ، از سوی بازدیدکنندگان می باشد. از این رو بازاریابی گردشگری وابسته به « نهمی باشد که در زیر به آن می پردازیم. در واقع درس بازایابی گردشگری بر محور آموزش این « نهاستوار است.

1 ـ  قیمت (Price) : مشخص کردن قیمت خدمات یا محصول از عملکردهای بازاریابی است . زیرا رفاه مالی یک شرکت به اندازه فاکتورهای کیفیتی و رقابتی در محصول یا خدمات تاثیر گذار است . قیمت گذاری شامل شرایط مورد فروش از قبیل در دسترس بودن یا اعتبار داشتن برای مشتری می باشد.

2 ـ محصول (Product): عبارت است از ترکیب خدمات و سرویس که یک شرکت پیشنهاد می کند، آن چه که به مشتری برای خرید پیشنهاد می شود. بنابراین ترکیب خدمت یا محصول برای تصویر یک شرکت یا عملکرد بازاریابی حیاتی است.

3 ـ مکان (Place): مکان جایی است که مشتری قادر باشد در ان محصول عرضه شده را مصرف نماید.در تور از انواع متفاوت و زیادی از واسطه گران برای رزروکردن یا پرداخت کردن برای خدمات گردشگری استفاده می شود، از قبیل کارگزاران سفر و کلی فروشان، بدون واسطه گران این فرآیند برای مشتری سخت و طاقت فرسا خواهد بود. یک اتوبوس مدرن تور نمی تواند هر مسافری را از خانه اش سوار کند همانطوری که یک بوئینگ 717 نمی تواند از مقابل هر خیابان مورد نظر مسافر پرواز کند. خدمات گردشگری باید برای رزرو و پرداخت به آسانی دسترس باشد زیرا توزیع واقعی حمل و نقل غیر قابل انعطاف است.

4 ـ  تبلیغات و آگهی (Promotion): تبلیغات به همه سطوح ارتباطی با مشتری به منظور افزایش نتیجه فروش خدمات یا محصولات اشاره دارد . تبلیغ در معنای گسترده ترکیب ارتباط را نمایش می دهد.

5 ـ مشارکت (Partnership):  یک عامل سفر در یک جزیره هم وابسته به عوامل دیگر سفر است . بنابراین مهم است که طرح ریزی شود در چندین کاری، لازم است که اکثر سازمان ها با توجه به شراکت خود در زمینه بازاریابی مشارکت داشته باشند.

6 ـ بسته بندی (Packaging):  مشارکت مفهوم بسته بندی را پیش می آورد زیرا عوامل چندین سفر مورد نظر با هم دیگر فروخته می شود تحت یک قیمت، و همه نوع سفر را با هیجان تر و ترغیب کننده تر می سازد تهیه کنندگان عامل سفر این اجازه را به کارگزاران سفر و تور گردان ها می دهند هرچند که در راه های متفاوت، عوامل با همدیگر بسته بندی می شود، تحت یک قیمت فروخته می شود، و به عنوان واسطه گران عمل می کنند، و برای همه خدمات شان یک هزینه دریافت می کنند.

7 ـ موقعیت یا جایگاه (Positioning): هرتور و شرکت مسافرتی در وقت اضافی موقعیت مطلوب را بر پا می کند یا یک ارتباط با ارزش از سطح قیمت که بوسیله مشتریان به یک شکل متبوع باید نگریسته شود . بهترین جایگاه برای یک تور گردان بدست آوری بازار (بازارهای) هدف است.

8 ـ برنامه ریزی (Programming):  برنامه ریزی به طور مفهومی شبیه بسته بندی است. در برنامه ریزی، بازاریاب تلاش می کند که نمایش (حد محصولش را به عنوان جزء سازده ولازم در هر نمایش منظم از فعالیت ها یا تنوع خدمات که در یک مقصد پیشنهاد شده است بازاریاب بسته بندی نمی کند رده یا بیشتر از محصول را سفر را تحت یک قیمت می فروشد) . اما نمایش دادن یک محصول خدمات در یک روشنایی متبوع جزئی از نمایش منظم خدمات است . مثال واضح در مورد بروشورهای هتل است که نشان می دهد در نزدیکی آن یک زمین گلف وجود دارد اما مالک آن نیست.

9 ـ مردم (People):  مردم برای هر خدمتی مکانیسم محموله هستند . بدون مردم خوب، خدمات، پست و نامرغوب خواهد بود .بدون مردم، خدمت هم نمی تواند ارائه شود . بنابراین ، کارفرمایان در صنعت خدمات مهمترین امتیاز را دارند.